فرقون

فرقون

جابه جایی بتن و مصالح ساختمانی

فرقون

  • کد محصول: دو چرخ پیکانی
  • ظرفیت: 250 لیتری
  • انرژی: دستی

جابه جایی بتن و مصالح ساختمانی کاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

فرقون بتن

  • کد محصول: سه چرخ
  • ظرفیت: 250 لیتری
  • انرژی: دستی

دو چرخ پیکانی و یک چرخ گردان

اطلاعات بیشتر