بالابرهاي ريلي

بالابرهاي ريلي

اين نوع بالابرها براي ساختمان هاي کوچک تا متوسط طراحی و تولید شده است.

بالابر ریلی تکفاز

  • کد محصول: BR400
  • ظرفیت: 350 کیلوگرم
  • انرژی: تکفاز

اين بالابر براي ساختمان هاي كوچك توليد شده است.

اطلاعات بیشتر

بالابر ریلی سه فاز

  • کد محصول: RB650
  • ظرفیت: 650 کیلوگرم
  • انرژی: سه فاز

اين بالابر براي ساختمان هاي بزرگ توليد شده است.

اطلاعات بیشتر