باكت بتن

باكت بتن

باكت تخليه زير + تخليه بغل

باكت بتن تخليه زير

  • کد محصول: تخليه زير
  • ظرفیت: 500 تا 2000 ليتري
  • انرژی: دستي

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

باكت بتن تخليه بغل

  • کد محصول: تخليه بغل
  • ظرفیت: 500 تا 2000 ليتري
  • انرژی: دستي

براي بتن ريزي سقف و ستون و ديوار برشي استفاده مي شود

اطلاعات بیشتر

باكت بتن تخليه زير شيلنگ خور

  • کد محصول: شيلنگ خور
  • ظرفیت: 500 تا 2000 ليتري
  • انرژی: دستي

براي بتن ريزي ستون و ديوار برشي با ارتفاع هاي بلند و سقف مناسب ميباشد

اطلاعات بیشتر